Nowe święto w kalendarzu liturgicznym
Dodane przez Imperator dnia 22. maja 2013 14:45
W tym roku po raz pierwszy obchodzone będzie w Polsce Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dniem tego święta jest czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zatwierdzone przez Stolicę Apostolską teksty na to święto opublikowało Wydawnictwo Pallottinum. Poniżej umieszczam komunikat Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, dotyczący wspomnianego Święta, a pod nim formularz liturgiczny.
Treść rozszerzona
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 roku

Komunikat
w związku z wprowadzeniem do kalendarza liturgicznego
Święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana


Biskupi polscy, zgromadzeni na 360. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem w dniu 26 listopada 2012 r., podjęli decyzję, aby wprowadzić na terenie Polski święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W następstwie tej decyzji, w dniu 13 lutego 2013 roku. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla Kościoła w Polsce nowe święto oraz zatwierdziła jego coroczne obchody na czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Pierwsze obchody nowego święta przypadną w tym roku w czwartek 23 maja. Zachęcając do licznego udziału w tegorocznych i kolejnych obchodach ku czci Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Biskupi polscy życzą, aby święto, wprowadzone w ostatnich dniach pontyfikatu papieża Benedykta XVI i będące dla Kościoła w Polsce niejako jego testamentem duchowym, przyczyniało się do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stało się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.

bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
____________________________________________________________________________________________________________________


FORMULARZ LITURGICZNY NA ŚWIĘTO JEZUSA
CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA


KOLEKTA

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie Boże, niech nasz Pośrednik, Jezus Chrystus, uczyni te dary miłymi Tobie; * i wraz z Sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę. Który żyje i króluje na wieki wieków.

MODLITWA PO KOMUNII

Prosimy Cię, Panie, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości, * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

____________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA


ROK A
I czytanie: Rdz 22, 9-18
II czytanie: Hbr 10, 4-10
Ewangelia: Mt 26, 36-42

ROK B
I czytanie: Jr 31, 31-34
II czytanie: Hbr 10, 11-18
Ewangelia: Mk 14, 22-25

ROK C
I czytanie: Iz 6, 1-4. 8
II czytanie: Hbr 2, 10-18
Ewangelia: J 17, 1-2. 9. 14-26

(wybiera się do odczytania albo I, albo II czytanie)

____________________________________________________________________________________________________________________

MARTYROLOGIUM RZYMSKIE

Święto Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego i wiecznego Kapłana, wedle porządku Melchizedeka, w którym Ojciec sobie upodobał od nieogarnionej wieczności. Chrystus, jako Pośrednik między Bogiem i ludźmi, wypełniając wolę Ojca, ofiarował samego siebie raz jeden na ołtarzu Krzyża jako Hostię zbawienną dla całego świata. Ustanawiając w ten sposób wieczny wzór dla świętych ofiar, w swojej miłości dla braci wybiera On spośród synów Adama ludzi, którzy mają zostać obdarzeni godnością kapłańską, aby z nieustannie odnawianej w Kościele Ofiary płynęły strumienie Bożej łaski, dzięki którym powstaje nowe niebo i nowa ziemia, a w całym wszechświecie spełnia się to, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć.