Nawigacja
· Portal
· Aktualności
· Artykuły
· Kontakt
· Księga gości

· Czytania na dziś

· Linki
· Forum
· Fotogaleria
· Pobieralnia

Stopnie Ministranckie
· Choralista
· Ceroferariusz
· Krucyferariusz
· Librysta
· Ministranci ołtarza
· Lektor/Kantor/Psalmista
· Ceremoniarz/Animator

Słowniczek liturgiczny
· Alfabetyczny indeks haseł
---------------------------------
· A - B - C - D - E
· F - G - H - I - J
· K - L - Ł - M - N
· O - P - R - S - Ś
· T - U - V - W - Z

Rytułał Służby Liturgicznej
· Błogosławieństwo kandydatów
· Błogosławieństwo ministrantów
· Odnowienie przyrzeczeń ministranckich
· Promocje do kolejnych stopni ministranckich
· Ustanowienie lektorów
· Odnowienie przyrzeczeń lektoratu
· Ustanowienie animatorów liturgicznych
---------------------------------
· Modlitwy Służby Liturgicznej

Formacja Kandydatów
· Kto to jest ministrant?
· Posługa ministranta
· Kościół - miejsce posługi

Formacja Lektorów
· Posługa Słowa Bożego
· Formacja wewnętrzna
· Formacja biblijna
· Formacja fonetyczna
· Poprawne czytanie
· Formacja liturgiczna
· Lektor w roli psalmisty

Ceremoniał Parafialnej Asysty Liturgicznej
· W zakrystii
· Obrzędy Wstępne
· Liturgia Słowa
· Liturgia Eucharystyczna
· Obrzędy Zakończenia
---------------------------------
· Komentarze do Mszy Św. wprowadzające prawidłowe gesty i postawy wiernych

Posługi poza prezbiterium
· Diakonia Liturgiczna
---------------------------------
· Zakrystianin
· Organista
· Komentator
· Służba modlitwy
· Służba darów
· Służba śpiewu
· Służba ładu
· Służba procesyjna

Obchody Wielkanocy
· Środa Popielcowa
· Wielki Post
· Drogi Krzyżowe
· Gorzkie Żale
---------------------------------
· Wielki Tydzień
· Niedziela Palmowa
· Wielki Poniedziałek
· Wielki Wtorek
· Wielka Środa
· Triduum Paschalne
---------------------------------
· Jutrznia w Wielki Czwartek
· Msza Krzyżma Świętego
· Msza Wieczerzy Pańskiej
· Adoracja Ciemnicy
---------------------------------
· Jutrznia w Wielki Piątek
· Droga Krzyżowa
· Liturgia Męki Pańskiej
· Adoracja Grobu Pańskiego
---------------------------------
· Jutrznia w Wielką Sobotę
· Święcenie Pokarmów
· Zstąpienie do Otchłani
· Czuwanie przy Grobie
· Nieszpory Wielkiej Soboty
---------------------------------
· Wigilia Paschalna
· Msza Święta z Jutrznią
· Droga Światła
· Msza Święta z Nieszporami
---------------------------------
· Oktawa Wielkanocy
· Święto Miłosierdzia Bożego
· Wniebowstąpienie Pańskie
· Zesłanie Ducha Świętego
---------------------------------
· Komentarze liturgiczne
· Propozycje pieśni

św. Jan Paweł II Wielki
· Wprowadzenie
---------------------------------
· Msza w rocznicę śmierci
· Droga Krzyżowa z JPII
· Msza w dzień beatyfikacji
· Droga światła z JPII
· Msza we wspomnienie
· Różaniec z JPII
· Litania do JPII
---------------------------------
· Aneksy (do pobrania)
---------------------------------
· Triduum Paschalne z JPII
· Nowenna do MB z JPII
· Czuwanie z JPII
· Adoracja z JPII
· Msza Święta Dziękczynna

Sakramenty Święte
· Informacje ogólne
---------------------------------
· Chrzest Święty
· Spowiedź Święta
· Komunia Święta
· Bierzmowanie
· Sakrament Małżeństwa
· Święcenia Kapłańskie
· Namaszczenie Chorych
---------------------------------
· Pogrzeb Katolicki

Ruch Światło-Życie
· Franciszek Blachnicki
· Charakterystyka
· Materiały formacyjne
· Drogowskazy
· Oazy wakacyjne
· Krucjata Wyzwolenia
· Domowy Kościół

Środa Popielcowa
118 - Środa Popielcowa

ŚRODA POPIELCOWA

popielec


PIEŚŃ NA ROZPOCZĘCIE
„Bądź mi litościw, Boże nieskończony”

Rozpoczynając Wielki Post, nawiązując do antyfony na wejście, prośmy Boga o Jego miłosierdzie.

1. Bądź mi litościw Boże nieskończony
Według wielkiego miłosierdzia Twego,
Według litości Twej niepoliczonej,
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma,
Bo ja poznaję wielkość mojej winy,
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego
I wszystkie moje odpuść nieprawości,
Stwórz serce czyste, warte Boga swego,
A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

4. Nie oddalaj mię od Ojcowskiej twarzy,
Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia,
Wróć radość, którą niewinność nas darzy,
I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.

POZDROWIENIE WIERNYCH

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.

KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY DO LITURGII

Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi jaką nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego.

WEZWANIA DO CHRYSTUSA PANA

K: Panie, zmiłuj się nad nami.
W: Panie, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, zmiłuj się nad nami.
W: Chryste, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, zmiłuj się nad nami.
W: Panie, zmiłuj się nad nami.

KOLEKTA

K: Módlmy się. (chwila milczenia) Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez  naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.

KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY W LITURGIĘ SŁOWA

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”. Przez czyny miłości, modlitwę i post Chrystus wzywa nas do prawdziwego nawrócenia. Pokuta ma być wyrazem naszej dobrej woli. Mamy rozdzierać serca, a nie szaty. Te cechy pokuty chrześcijańskiej podają dzisiejsze czytania Pisma świętego. Jest to program naszego przygotowania do odnowienia przymierza z Bogiem.

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                           Jl 2, 12-18
Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty

L: Czytanie z Księgi Proroka Joela.

Tak mówi Pan:
«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego.
Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju.
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: „Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”».
Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.

L: Oto słowo Boże.
W: Bogu niech będą dzięki.

PSALM RESPONSORYJNY                                  Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a)

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

03   Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
03   w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
04   Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
04   i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren.

05   Uznaję bowiem nieprawość swoją, *
05   a grzech mój jest zawsze przede mną.
06   Przeciwko Tobie zgrzeszyłem *
06   i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Refren.

12   Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
12   i odnów we mnie moc ducha.
13   Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
13   i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren.

14   Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
14   i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
17   Panie, otwórz wargi moje, *
17   a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE                                                                                      2 Kor 5, 20 – 6, 3
Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony

L: Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Współpracując zaś z Nim  napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo:
«W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą».
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

L: Oto słowo Boże.
W: Bogu niech będą dzięki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                                                                        Jl 2, 13

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nawróćcie się do waszego Boga,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA                                                                                               Mt 6, 1-6. 16-18
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W: Chwała Tobie, Panie.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już  swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

K: Oto słowo Pańskie.
W: Chwała Tobie, Chryste.

KOMENTARZ DO OBRZĘDU POSYPANIA POPIOŁEM

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Na znak naszego nawrócenia i pokuty przyjmiemy teraz popiół na nasze głowy. Jest to gest naszej pokory, bo jesteśmy słabymi ludźmi, a grzechy tak często odłączają nas od Boga. Jest to także znak naszej wiary, bo przecież jesteśmy słabi i grzeszni, a jednak Chrystus swoją mocą ten ludzki proch podniósł do godności dzieci Bożych. Chcemy przez pokutę wrócić do naszego Boga, bo tylko dzięki Niemu stajemy się mocni i święci, i On jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POPIOŁU

Po homilii kapłan ze złożonymi rękami mówi:

K: Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Po krótkiej modlitwie w milczeniu kapłan mówi:

K: Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa + swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.

Kapłan kropi popiół wodą święconą nic nie mówiąc.

POSYPANIE POPIOŁEM

Następnie kapłani posypują popiołem obecnych, mówiąc do każdego:

K: Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii (Mk 1, 15).

Albo:

K: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz (por. Rdz 3, 19).

Podczas obrzędu wykonuje się pieśń „Posypmy głowy popiołem”.

1. Posypmy głowy popiołem,
uderzmy przed Panem czołem;
zapustne śmiechy na stronę,
cierniową wijmy koronę.

2. Posypmy głowy popiołem,
grzmi niebo głosem surowym:
"Pokutę czyńcie za grzechy,
na stronę teraz uciechy".

3. Posypmy głowy popiołem,
otoczmy Pana pospołem,
bo Pański sąd sprawiedliwy,
a dla grzesznika straszliwy.

4. Posypmy głowy popiołem,
już Zbawca cierpieć gotowy,
ponosić męki, katusze,
by nasze odkupić dusze.

5. Posypmy głowy popiołem,
o śmierci myślmy pospołem;
nim głosu Twego wezwanie
na sąd Twój stawi nas, Panie.

6. Posypmy głowy popiołem,
z Chrystusem nieśmy krzyż społem,
abyśmy z Nim zmartwychwstali
i hymn Mu chwały śpiewali.

Gdy wiernych jest więcej, można zaśpiewać kolejną pieśń „Bliskie jest królestwo Boże”.

1. Bóg jest Światłością
I nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli chodzimy w światłości,
Wtedy mamy łączność między sobą.

Ref: Bliskie jest królestwo Boże
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

2. Krew Jezusa, Jego Syna,
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
To samych siebie oszukujemy.

3. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
Mamy Rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa.

4. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
A także za grzechy całego świata.
Dostępujemy odpuszczenia grzechów
Ze względu na Jego imię.

Po posypaniu głów popiołem kapłan umywa ręce. Obrzęd kończy się modlitwą powszechną.

Nie odmawia się Wierzę.

MODLITWA POWSZECHNA

K: Rozpoczynając przygotowanie do świąt Wielkanocnych, przedstawmy Bogu nasze prośby, aby pokuta pomogła ludziom odnaleźć prawdziwe wartości, płynące z wiary:
1. Prośmy, aby Kościół w tym czasie pokuty niósł ludziom pojednanie z Bogiem.
W: Zmiłuj się, Panie, nad Twym ludem.
2. Za wszystkich spowiedników i rekolekcjonistów prośmy, by ich posługa ukazywała wielkie Boże miłosierdzie.
3. Prośmy, aby grzesznicy pokonali wewnętrzne opory i mogli zmartwychwstać do życia z Bogiem.
4. Za wszystkich chorych, cierpiących, więzionych, aby ich cierpienia przyczyniały się do uświęcenia całego ludu Bożego.
5. Za tych, którym brakuje środków do życia, aby wielkopostna pokuta i miłosierdzie chrześcijan ulżyły ich niedostatkom.
6. Prośmy, aby nasza pokuta i modlitwa otworzyła zmarłym (...) drogę do pełni życia z Bogiem.
7. Prośmy Pana, aby nam tu zebranym dał przebaczenie, owocne przeżycie Wielkiego Postu, pogłębienie wiary i doprowadził nas odnowionych do radości Zmartwychwstania.
K: Boże, wysłuchaj nas i przemień nasze myślenie, byśmy odnowieni przez pokutę, mogli otrzymać Twoje przebaczenie jakiego udzielasz grzesznemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

KOMENTARZ NA PROCESJĘ Z DARAMI

Wspominając ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa składamy na ołtarzu Pana chleb i wino i tym samym włączamy się w sprawowane misterium Mszy Świętej. Ofiarujmy Bogu także nasze dary duchowe, postanowienia wielkopostne i naszą chęć nawrócenia i otwórzmy się na Jego łaskę, by On mógł nas przemieniać.

PIEŚŃ NA OFIAROWANIE
„Z tej biednej ziemi”
 
1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny
Tęskny się w niebo unosi dźwięk.
O Boskie Serce, skarbie jedyny,
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk!
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
Bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

2. Ku Tobie oczy zalane łzami
Z wielką ufnością zwrócone są;
Ty się zlitujesz pewnie nad nami,
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą.
Ku Tobie ślemy błagalny głos:
Ach, odwróć od nas karania cios!
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

3. To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli,
Żeśmy Ci wiele zadali ran.
Żeśmy na litość nie zasłużyli.
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan!
Tyś za nas wylał najdroższą Krew,
Zalej nią, zalej słuszny Swój gniew,
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!

4. W Tobie, o Serce Króla naszego,
Świeci nam słodkich nadziei blask,
Ty nie odrzucisz ludu swojego,
Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
A naszą nędzę tak dobrze znasz,
My bardzo biedni, o Panie nasz!
Serce Jezusa, Ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem swym!
 
PRZYGOTOWANIE DARÓW

K: Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
W: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
K: Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.

PREFACJA
Czwarta prefacja wielkopostna „Owoce postu” (nr 11)

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały.
Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, * podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając:
W: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Druga Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania

GC: Wysławiamy cię, Boże wszechmogący, * Panie nieba i ziemi, * przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który przyszedł w Twoje imię. * W Nim Wyciągasz rękę do grzeszników, * On Jest słowem, które nas zbawia, * i Drogą, która nas prowadzi do pokoju. * Wszyscy oddaliliśmy się od Ciebie, * ale Ty sam, Boże, nasz Ojcze, * stałeś się bliski dla każdego człowieka. * Przez ofiarę Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, wydanego za nas na śmierć, * doprowadzasz nas do Twojej miłości, * abyśmy także my dawali siebie braciom.

WK: Przez tę tajemnicę pojednania * prosimy, abyś uświęcił mocą Ducha świętego * dary, które ofiaruje Ci Kościół * posłuszny poleceniu Twojego Syna. * On to, gdy nadeszła godzina, * w której miał wydać samego siebie dla naszego zbawienia, podczas wieczerzy, wziął chleb w swoje ręce, * dzięki Tobie składając błogosławił, * łamał i dawał swoim uczniom mówiąc: * Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: * To jest bowiem Ciało moje, * które za was będzie wydane. * Podobnie, w ten ostatni wieczór, wziął kielich * i wychwalając Twoje miłosierdzie * podał swoim uczniom mówiąc: * Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: * To jest bowiem kielich Krwi mojej * nowego i wiecznego przymierza, * która za was i za wielu będzie wylana * na odpuszczenie grzechów. * To czyńcie na moją pamiątkę.

Aklamacja czwarta

GC: Tajemnica wiary.
W: Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci.

WK: Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, * składamy Ci, Ojcze, Ofiarę pojednania, * którą On nam zostawił jako dowód swojej miłości * i którą Ty sam złożyłeś w nasze ręce. Przyjmij także nas, Ojcze święty, razem z ofiarą Jezusa Chrystusa, * i przez udział w tej Uczcie eucharystycznej daj nam swego Ducha, * aby została usunięta wszelka przeszkoda na drodze do zgody, * i aby Kościół jaśniał pośród ludzi, * jako znak jedności i narzędzie pokoju.

1K: Duch, który umacnia miłość, * niech nas zachowa w jedności z naszym Papieżem Franciszkiem, * naszym Biskupem Piotrem, * z wszystkimi biskupami świata, * kapłanami, diakonami i całym ludem chrześcijańskim. * Przyjmij do swego Królestwa naszych braci i siostry, * którzy zasnęli w Chrystusie, * i wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś.

2K: Ty, który nas zebrałeś wokół swego stołu, * zgromadź w doskonałej jedności * ludzi z każdego plemienia i z każdego języka, * razem z Dziewicą Maryją, * z Apostołami i wszystkimi Świętymi * na uczcie w niebie, * gdzie będziemy się radować pełnią pokoju na wieki.

Kapłan bierze patenę z hostią i kielich i, podnosząc je, śpiewa:

doksologia

OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Modlitwa Pańska

K: Prośmy Ojca niebieskiego, * aby odpuścił nam grzechy * i zachował nas od złego:
W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego.

Embolizm

K: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
W: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Modlitwa o pokój

K: Panie Jezu Chryste, * przez Twoją śmierć na krzyżu * Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. * Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, * lecz na wiarę swojego Kościoła * i zgodnie z Twoją wolą * napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

Znak pokoju

K: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Przekażcie sobie znak pokoju.

Agnus Dei

W: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Komunia Święta

K: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. * Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ
Uwielbiajmy Chrystusa Ukrzyżowanego za nasze winy.

1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało.
Za nasze winy, Synu Jedyny
Ojca wiecznego, Boga prawego,
męki te znosiłeś.

2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu.
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;
żebrzem litości i Twej miłości.
byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi,
pohamować raczył.

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi.
Nie racz pogardzać prośbami naszymi.
Zgrom hardych siły, daj pokój miły,
wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady,
pośród ludu Swego.

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,
ratuj nas, ratuj, Dobrotliwy Panie.
Niech z Ciała Twego Przenajświętszego
Posiłek mamy i oglądamy
Ciebie łaskawego.

PIEŚŃ NA UWIELBIENIE
Rozważajmy w milczeniu to, co wydarzyło się podczas kalwaryjskiej Drogi Jezusa.

MODLITWA PO KOMUNII

K: Módlmy się. (chwila ciszy) Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM

Na czas czterdziestodniowej pokuty, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby nasze czyny miłości, modlitwa i post czynione w szczerości serca i z głęboką wiarą, pomogły nam zbliżyć się do Boga. Niech Bóg oczyszcza nasze serca i pozwoli nam przeżyć radość powrotu do domu Ojca, radość zmartwychwstania z grzechów, radość pokonania słabości.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Błogosławieństwo uroczyste „O Męce Pańskiej” (nr 5).

K: Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi abyście przez służbę Bogu i ludziom * otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa.
W: Amen.
K: Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, * niech was obdarzy życiem bez końca.
W: Amen.
K: Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, * niech da udział w swoim zmartwychwstaniu.
W: Amen.

K: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
Prośmy o zmiłowanie Jezusa nad nami, który odkupił nasze winy.

1. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
2. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
3. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!Do pobrania:
Msza w Środę Popielcową
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?